Verbeteren palliatieve zorg

header kwaliteit en organisatie van zorg pallas

Palliatieve zorg is de zorg die gericht is op verbetering van kwaliteit van leven van patiënten die te maken hebben met een ongeneeslijke, progressieve aandoening met een beperkte levensverwachting. Om palliatieve zorg te optimaliseren, zijn in ziekenhuizen in toenemende mate palliatieve consultatieteams ingericht. 

Het Maasstad Ziekenhuis startte ook met een Consultatief Palliatief Team (CPT) om de palliatieve zorg in het ziekenhuis voor patiënten, hun naasten en betrokken hulpverleners te verbeteren. Het CPT bestaat uit twee verpleegkundig consulenten en twee artsen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Het CPT kan onder andere adviseren over complexe symptoombestrijding, psychische begeleiding en overplaatsing naar bijvoorbeeld een hospice.

Om het palliatieve zorgproces in het Maasstad Ziekenhuis inzichtelijk te maken en de effecten van het CPT op de palliatieve zorg te evalueren, voerde Pallas twee onderzoeken uit.

1. Onderzoek naar de zorgverlening

Met een retrospectief dossieronderzoek brachten we de palliatieve zorgverlening voor het starten van het CPT in kaart. We verzamelden gegevens over medische (be)handelingen tijdens de laatste opname (bijv. pijnbestrijding), medisch niet-noodzakelijk verblijf, plaats van voorkeur voor overlijden en de uiteindelijke plaats van overlijden. Een jaar nadat het CPT was gestart evalueerden we via een nameting de effecten van het team op dezelfde variabelen.

2. Onderzoek naar patiënttevredenheid

Een tweede onderzoek, dat ook bestond uit een voor- en nameting, voerden we uit om na te gaan wat het effect van de inzet van het CPT was op de patiënttevredenheid, gemeten via de CQ-index Palliatieve Zorg. Deze index bestaat uit een vragenlijst met 32 items in de volgende domeinen: lichamelijk, psychosociaal en geestelijk welbevinden, zelfstandigheid, privacy, informatie en deskundigheid. De uitkomsten lieten zien op welke items het meest te verbeteren viel vanuit patiëntperspectief. Het beoogde resultaat na inzet van het CPT was een daling in het percentage negatieve ervaringen op deze items. Wij evalueerden dit via de nameting. 

Pallas ontwikkelde de onderzoeksopzet, voerde de analyses uit en verzorgde de rapportage van beide onderzoeken.

Opdrachtgever:

Maasstad Ziekenhuis

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten