Ontwerp pilot populatiegerichte zorg

header onderzoeksvoorstellen pallas

Het programma Samen Werken aan Goede Gezondheid van de gemeente Rotterdam had tot doel het welbevinden van Rotterdammers met een minder goede gezondheid te verbeteren. Populatiegerichte zorg, waarbij het zorgaanbod wordt afgestemd op de daadwerkelijke behoefte van de populatie, is een mogelijke aanpak om dit te bereiken. In twee gezondheidscentra in Rotterdam is een pilotonderzoek uitgevoerd om na te gaan welke rol een gezondheidscentrum kan vervullen bij het realiseren van deze populatiegerichte zorg.

Pallas ontwierp in samenwerking met ZorgImpuls en de gezondheidscentra de pilot Populatiegerichte zorg. We werkten een plan van aanpak uit aan de hand van deskresearch, waarbij we de infrastructuur van zorg en welzijn en de kenmerken van de wijk(bewoners) rond de gezondheidscentra in kaart brachten. Aanvullend hielden we brainstormsessies met de zorgverleners bij de gezondheidscentra. Samen met een adviesgroep (zorgverzekeraar, koepel van gezondheidscentra, GGD en Erasmus MC) zochten we naar een betere samenhang in de zorg- en welzijnsinfrastructuur. Gezamenlijk besloten alle betrokkenen de pilot te richten op volwassenen die naar het gezondheidscentrum kwamen met psychische en/of psychosociale problematiek en hiervoor door de huisarts verwezen werden naar een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

In het plan van aanpak formuleerden we specifieke vraagstellingen, definieerden we de onderzoekspopulatie en beschreven we de uitkomstmaten en meetinstrumenten van het onderzoek. Er is bijvoorbeeld gekozen voor het bij de doelgroep meten van de ervaren gezondheid gedurende drie momenten in het POH-GGZ-traject (tijdens intake en behandeltraject en bij verwijzing naar een andere zorgverlener, instantie of interventie). Daarnaast bevatte het onderzoeksplan een procesevaluatie om in kaart te brengen naar welke zorgverleners, instanties of interventies patiënten door de POH-GGZ werden verwezen en hoe de pilot was verlopen en ervaren door de betrokken hulpverleners/instanties.

Pallas legde het onderzoeksvoorstel, na goedkeuring door de opdrachtgever, voor aan een Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC). De pilot is hierna ook door Pallas uitgevoerd.

Opdrachtgever:

Zorgimpuls, regionale ondersteuningsstructuur eerste lijn

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten