Evaluaties

diensten beleidsstudies pallas health research and consultancy header

Pallas is deskundig in het ontwerpen (design) en uitvoeren van evaluatieonderzoek, mede door onze kennis van onderzoekdesign en onderzoekstechnieken. In een plan van aanpak beschrijven we onder meer doel en reikwijdte van het evaluatieonderzoek, methode van informatieverzameling, waaronder te evalueren uitkomstmaten, indicatoren en criteria, meetmomenten, eventuele meetinstrumenten en een analyseplan.

Evaluatieonderzoek passen we toe binnen volksgezondheid en zorg voor onder andere de evaluatie van:

  • een project, programma of activiteit voor de ontwikkeling en/of invoering van interventies/innovaties.
  • een methode of product, zoals een instrument, handleiding, richtlijn of training.
  • een onderzoeks- of onderwijsprogramma.
  • het beleid of functioneren van een organisatie/onderzoeksschool.

Procesevaluatie

We beschrijven en beoordelen hoe een proces verloopt rondom de ontwikkeling, implementatie of uitvoering van een programma of project. Te evalueren zijn onder andere planning, activiteiten, samenwerking met partijen en kosten. We benoemen zo mogelijk randvoorwaarden, knelpunten en succesfactoren, die aangrijpingspunten geven voor verbetering of bestendiging van het proces. 

Effectevaluatie

We onderzoeken of de beoogde doelstellingen van een programma of project zijn bereikt en/of we er een (meetbaar) effect is door de situatie voor en na implementatie met elkaar te vergelijken. Hiervoor is van belang dat voor het programma of project concrete doelen zijn geformuleerd, bij voorkeur op basis van SMART-criteria.

Productevaluatie

We gaan na wat de doelgroep van een product of methode vindt, bijvoorbeeld van een (online)instrument, handleiding of richtlijn. Dit kan plaatsvinden tijdens de ontwikkeling ervan of als het al in gebruik is/nadat het heeft plaatsgevonden (zoals een training). Evaluatie kan ook plaatsvinden via een proefproject (pilot). Op basis van een productevaluatie zijn verbeteringen te realiseren zodat het product zo goed mogelijk aansluit bij de doelgroep(en).

Evaluatie van organisaties op het terrein van gezondheid en zorg 

Voor onderzoeks- en adviesorganisaties begeleidt Pallas als efficiënt wetenschappelijk secretariaat ook (inter)nationale evaluatiecommissies, die tot doel hebben de prestaties van een organisatie in voorgaande jaren en de plannen voor de toekomst te beoordelen. We stellen bijvoorbeeld een ‘activities report’ samen, geven het programma voor de evaluatiecommissie vorm, doen de verslaglegging van de evaluatieonderdelen (bijeenkomsten, interviews) en schrijven het evaluatierapport, voor te leggen aan de evaluatiecommissie.

Deel dit artikel

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

expertise paramedische zorg icon pallas health research and consultancy

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

Procesevaluatie traject AWPG Crisisbeheersing ZonMw

ZonMw startte, onder begeleiding van Pallas, een proces om de haalbaarheid van de academisering van de crisisbeheersing te verkennen en bewustwording en draagvlak in het veld hiervoor te vergoten. 

Procesevaluatie ‘Van Klacht naar Kracht. De GGD als regisseur’

Pallas voerde een procesevaluatie uit, met als focus de evaluatie van de regisseursrol van de GGD bij de samenwerking tussen ketenpartners en de ontwikkeling en het tot stand komen van de interventie in de praktijk. 

Effectevaluatie Bewustwordingsproject ‘Binnenmilieu Basisscholen’

GGD GHOR Nederland vroeg Pallas een evaluatieonderzoek uit te voeren naar het effect van het bewustwordingsproject. Voor dit onderzoek voerden we deskresearch uit, gecombineerd met kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Evaluatie palliatief team in ziekenhuis

Pallas voerde een evaluatieonderzoek uit om inzicht te verkrijgen in het palliatieve zorgproces voor en na de start van het team en de tevredenheid van de patiënten.

Evaluatie Gezonde School-producten

Pallas evalueerde via focusgroepen deze Gezonde School-producten. Concepten van deze producten legden we via focusgroepen voor aan medewerkers van GGD’en en basisscholen. We rapporteerden over de resultaten aan de opdrachtgever.

Evaluatie Zorg Advies Teams-plus

Pallas evalueerde in samenwerking met GGD Rotterdam-Rijnmond via een quickscan de stand van zaken rond het functioneren van de Zorg Advies Teams-plus van de beide ROC’s in Rotterdam: Albeda College en Zadkine. 

Ambtelijk secretaris evaluatiecommissie Gezondheidsraad

Pallas ontwikkelde een gebruiksvriendelijke, uitgebreide en betrouwbare database met gegevens over de epidemiologie en ziektelast van een virale infectieziekte.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten